LET OP! VANAF 1 JUNI GEVESTIGD IN ETTEN-LEUR! – Deze vernieuwde website wordt op dit moment nog geupdated!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van XCW statutair gevestigd te
Breda en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20148000 , hierna te noemen XCW,
aan opdrachtgevers voor alle overeenkomsten.

Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

–  schriftelijk: op papier of elektronisch (bijvoorbeeld e-mail of whatsapp);
–  de overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en XCW;
–  de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door XCW
in de breedste zin van het woord;
–  de opdrachtgever: degene die XCW een opdracht geeft.

Artikel 1 – De offerte.

De offerte van XCW wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en is geldig tot de daarbij
aangegeven termijn. Een offerte waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een
verschrijving of vergissing bevat bindt XCW in geen geval. XCW behoudt zich het recht voor
een uitgebrachte offerte in te trekken voordat de opdrachtgever deze heeft geaccepteerd.

Artikel 2 – De overeenkomst.

De overeenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst
wordt een afschrift aan de opdrachtgever verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke
overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst.

In een schriftelijk vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

– de omschrijving van de werkzaamheden;

– de totale prijs;

– de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging.

Prijsstijgingen door wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen van
onder- delen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging
het recht de overeenkomst te ontbinden, ingeval de verhoging van de bedongen prijs door XCW
plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen veertien dagen na die
kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – De leveringstermijn

Iedere leveringstermijn die wordt genoemd is een vermoedelijke leveringstermijn, tenzij
uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen dat de leveringstermijn een vaste termijn is.

Artikel 6 – Annulering.

De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of XCW in
zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De
opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering XCW de volledige prijs te
voldoen min de besparingen aan de kant van XCW. Indien de opdrachtgever niet binnen één
week aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is de opdrachtgever direct in verzuim en
wordt de prijs verhoogd met incassokosten. Handelt de opdrachtgever niet in uitoefening van een
beroep of bedrijf dan is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd na ontvangt van een
schriftelijke aanmaning waarin de opdrachtgever nog een termijn krijgt van 14 dagen om het
bedrag te voldoen, conform art. 6:96 lid 6BW. De hoogte van de incassokosten zijn onderworpen
aan de wettelijke regels omtrent incassokosten.

Artikel 7- De factuur.

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecifieerde rekening afgegeven. Alle prijzen
zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van
overheidswege, tenzij specifiek vermeld.

Artikel 8 – Stallingskosten.

Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering
van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan XCW een vergoeding wegens stallingskosten in
rekening brengen. De stallingskosten bedragen €100,00 per dag te vermeerderen met BTW.

Artikel 9 – Vervangen onderdelen.

Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking
gesteld indien deze daarom, bij verstrekking van de opdracht, heeft verzocht. Dit geldt niet voor
onderdelen die i.v.m. garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de
onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn
afgehandeld en de opdrachtgever met behulp van deze onderdelen wil aantonen dat de
garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

Artikel 10 – Garantie.

1. XCW garandeert binnen de Europese Unie de goede uitvoering van de aangenomen of
uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie
maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking aan opdrachtgever is gesteld.

De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder
ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Op nieuwe onderdelen

is de garantie van toepassing die wordt gegeven door de fabrikant of importeur.
Als na uitvoering van een door opdrachtgever opgedragen chiptuning en/of ander modificaties
versnelde of heviger slijtage optreedt aan onderdelen van een auto, fabrieks- of importeursgarantie

vervalt of een ander nadeel voor opdrachtgever ontstaat, blijft deze schade in alle gevallen
voor rekening van opdrachtgever.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet z.s.m. na het constateren van de gebreken XCW daarvan in kennis stelt;

b. XCW niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van XCW werkzaamheden hebben verricht die in
verband staan met de door XCW verrichte werkzaamheden.

De garantie geldt wel indien de nood- zaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door opdrachtgever aan de
hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte
onderdelen kan worden aangetoond.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van
het prijspeil zoals dit bij XCW van toepassing is. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de
werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 11 – De betaling

1. De schulden van opdrachtgever aan XCW zijn brengschulden. Betaling dient gedaan te worden
op de wijze zoals is aangegeven in de overeenkomst. Is geen wijze voorgeschreven dan dient er
contant bij aflevering te worden betaald.
2. Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is XCW gerechtigd over
de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze verhoging
van het factuurbedrag is voorwaarde waaronder XCW -uitstel van betaling verleent. De
verhoging gaat een maand na verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van betaling bij aflvering en niet uitdrukkelijk schriftelijk een
moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
4. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de beta-
lingsdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen één week aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan is de opdrachtgever direct in verzuim en wordt de prijs verhoogd met incassokosten.
Handelt de opdrachtgever niet in uitoefening van een beroep of bedrijf dan is de opdrachtgever de
incassokosten verschuldigd na ontvangt van een schriftelijke aanmaning waarin de opdrachtgever
nog een termijn krijgt van 14 dagen om het bedrag te voldoen, conform art. 6:96 lid 6BW. De
hoogte van de incassokosten zijn onderworpen aan de wettelijke regels omtrent incassokosten.

5. XCW kan van opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Deze kan maximaal 50% van de prijs
zijn. Voor het aanschaffen van onderdelen kan XCW een aanbetaling verlangen ter hoogte van de
overeengekomen offerte prijs.

Artikel 12 – Levering.

1. Aflevering van de auto of andere zaak waaraan AM de werkzaamheden heeft verricht,
geschiedt op het terrein van XCW. Op verzoek kan de aflevering ook elders geschieden. Hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening opdrachtgever.
2. Een zaak die opdrachtgever aan XCW heeft toevertrouwd voor uit te voeren werkzaamheden
blijft voor risico van opdrachtgever. Laatstgenoemde dient deze zaak voor eigen rekening
toereikend te verzekeren.

Artikel 13– Aansprakelijkheid.

XCW is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de werkzaamheden zover dit binnen
de grenzen van het Nederlandse recht toelaatbaar is. In het geval XCW aansprakelijk is, dan is de
aansprakelijkheid begrenst tot het bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs in de
overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend rechtelijke bepaling in het Nederlandse recht.

Artikel 14 – Afwijkingen.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide
partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.

Artikel 15 – Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van opdrachtgever vermeld op de orderbevestiging verwerkt XCW in de zin
van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand hiervan kan XCW
de overeenkomst uitvoeren en garantieverplichtingen jegens opdrachtgever nakomen,
opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele autoinformatie en
hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Artikel 16– Toepasselijke recht en bevoegde rechter.

Op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de rechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd, tenzij dit op basis van de in Nederland geldende
regels niet mogelijk is.